– Regulamin Kapituły Odznaczeń i Mianowań

Załącznik nr 1

do „Regulaminu nadawania odznaczeń i stopni organizacyjnych: Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego

                                                                            Regulamin

                                  Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań Związku Piłsudczyków RP TPJP

1. Powołanie Kapituły Honorowej Odznaczeń i Mianowań wynika z postanowienia § 11 pkt.2 Statutu.

2. Kapituła rozpatruje wnioski w sprawie nadawania odznaczeń i stopni organizacyjnych. w.g zasad określonych w „Regulaminie nadawania odznaczeń i stopni organizacyjnych”.

3. Kapituła liczy od 3 do 5 osób, wybranych spośród członków Zarządu Krajowego Związku lub Rady Generałów.

4. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Zarządu Krajowego ZPRP.

5. Przewodniczący Zarządu ZPRP jako Przewodniczący Kapituły rekomenduje Zarządowi Krajowemu pozostałych kandydatów na członków Kapituły.

6. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o nadanie odznaczenia lub stopnia organizacyjnego (awansu) odbywa się na zasadach określonych w §24 Statutu. W przypadku negatywnego wyniku głosowania Przewodniczący Kapituły informuje wnioskodawcę.

7. Kapituła przedstawia propozycję do zatwierdzenia przez Zarząd Krajowy.

8. Zarząd Krajowy przyznaje odznaczenia i stopnie organizacyjne w formie uchwały.

                                                                              Prezes
                                                                     Zarządu Krajowego  ZPRP 

                                                            gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa