– Regulamin Sztandaru

REGULAMIN SZTANDARU
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP

§ 1

 1. Na podstawie §7 Statutu, Sztandar jest symbolem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sztandar jako symbol jest wyrazem wierności ideałom Marszałka Józefa Piłsudskiego, Deklaracji Programowej Związku i postanowieniom Statutu ZP RP jest również symbolem tradycji i honoru Piłsudczyków
 3. Do posiadania Sztandaru uprawniony jest Zarząd Krajowy oraz Okręgi i Oddziały Związku.
 4. Sztandar dla Okręgów/Oddziałów nadawany jest przez Zarząd Krajowy.
 5. Wzorem Sztandaru dla Okręgów/Oddziałów jest Sztandar Zarządu Krajowego.
 6. Opis Sztandaru Zarządu Krajowego znajduje się w § 3 Regulaminu.
 7. Ceremonia wręczenia Sztandaru, odbywa się w trakcie podniosłej patriotyczno – religijnej uroczystości z udziałem Piłsudczyków i lokalnej społeczności, według poniżej zalecanej procedury:
  1. Odśpiewanie hymnu Związku Piłsudczyków RP „My Pierwsza Brygada”
  2. Powitanie przybyłych na uroczystość zaproszonych gości
  3. Krótkie wystąpienie Przewodniczącego Honorowego Komitetu Fundacyjnego  (temat – symbolika sztandaru) oraz odczytanie Aktu nadania Sztandaru
  4. Uroczyste wbijanie gwoździ honorowych
  5. Poświęcenie Sztandaru
  6. Uroczyste przekazanie Sztandaru Okręgowi/Oddziałowi Związku
 8. Procedurę uzyskania sztandaru opisuje „Poradnik” będący uzupełnieniem niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Sztandar powinien występować w czasie wydarzeń i uroczystości Związkowych a także w czasie obchodów świąt i rocznic państwowych, religijnych lub patriotycznych odbywających się z oficjalnym udziałem Piłsudczyków, również przy innych uroczystościach i wydarzeniach wskazanych przez Prezesa Zarządu Krajowego lub Prezesa Zarządu Okręgu/Oddziału.
 2. Sztandarowi z rozwiniętym płatem zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.
 3. Poczet sztandarowy tworzą trzy osoby: chorąży (niosący sztandar) i asysta pocztu. Poczet sztandarowy występuje w mundurach związkowych przepasanych biało-czerwoną szarfą i w białych rękawiczkach.
 4. Chwyty i komendy dla pocztu sztandarowego:
  1. Prezentuj – chorąży z postawy „zasadniczej” podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą ręką, którą później opuszcza na całą długość i obejmuje nią dolną część drzewca. Asysta przyjmuje postawę „baczność”.
  2. Spocznij – chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze. Lewa nogę stawia w pozycji spocznij. Asysta stoi na spocznij.
  3. Na ramię – chorąży kładzie drzewce prawą ręką, pomagając sobie lewą, na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku.
  4. Salutowanie w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży, w zależności od sytuacji, robi zwrot w prawo (w lewo) w skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód pod kątem 45 stopni, przenosząc go następnie, po czasie salutowania, do pozycji „prezentuj”. Salutowanie w miejscu i w marszu wykonuje się w momentach szczególnie podniosłych, np.: w trakcie grania hymnu, odsłaniania pomników i tablic pamiątkowych, składania kwiatów i wieńców, czczenia zmarłych minutą ciszy, na komendy prowadzącego uroczystości oraz podczas uroczystości religijnych.
  5. Salutowanie w marszu – w marszu salutuje się sztandarem przez opuszczenie go z położenia „na ramię” do położenia takiego jak „salutowanie w miejscu”.
 5. Sztandar powinien być prezentowany w centralnym miejscu uroczystości/wydarzenia.
 6. Na wydaną komendę „Wprowadzić/Wyprowadzić Sztandar, poczet sztandarowy udaje się na wskazane miejsce. Sztandar przenosi się w pozycji „na ramię” i w zależności od programu i rodzaju wydarzenia/uroczystości wykonuje się chwyty opisane w pkt.4.
 7. W czasie uroczystości kościelnych Sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie przemarszu Sztandaru wszyscy wstają. W świątyni poczet sztandarowy zatrzymuje się przed głównym ołtarzem i przyjmuje postawę zasadniczą, a następnie prezentuje i salutuje Sztandarem w miejscu przed Najświętszym Sakramentem.
 8. Po oddaniu pokłonu Najświętszemu Sakramentowi chorąży wykonuje chwyt „prezentuj” , po czym poczet zajmuje wyznaczone miejsce i zajmuje postawę na „spocznij”. Jeśli celebrans nie wyznaczy miejsca poczet staje bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych w pozycji „spocznij”.
 9. W trakcie Mszy św. członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „spocznij”.
 10. Chwyt „prezentuj” następuje bez wydania komendy w sytuacjach:
  1. podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
  2. podczas śpiewania hymnu państwowego i hymnów kościelnych
  3. podczas opuszczania trumny do grobu
  4. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
  5. podczas składania wieńców, kwiatów przez delegacje;
  6. na polecenia opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.
 11. Jeśli poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem, czyli czarną wstęgą materiału, sięgającą do 3/4 płata sztandaru.

§ 3

 1. Sztandar Zarządu Krajowego ZPRP TPJP.
  sztandarzpp
 2. Opis Sztandaru Zarządu Krajowego ZPRP TPJP.

Płat sztandaru to biała tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 75 x 75 cm (wymiar sztandaru wojskowego), po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej.

Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę. Boki sztandaru obszyte złotą frędzlą. Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajdują się dwie gałązki wawrzynu, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca umieszczony jest profil wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego, twarzą zwrócony do drzewca. W rogach płata umieszczone są wieńce wawrzynu okalające inicjały związku ZP RP TPJP. Na górnym czerwonym ramieniu krzyża umieszczony jest napis ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, na dolnym czerwonym ramieniu umieszczony jest napis TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, również znajdują się dwie gałązki wawrzynu, okalające wizerunek orła białego z głową zwróconą do drzewca. Na czerwonych górnym czerwonym ramieniu krzyża umieszczony jest napis BÓG na bocznych ramionach HONOR OJCZYZNA, na dolnym czerwonym ramieniu krzyża umieszczona jest nazwa Zarząd Krajowy. W górnych białych rogach płata umieszczone są wieńce wawrzynowe wewnątrz których umieszczone są: wizerunki Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej, profil głowy Marszałka i symbol Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego.

Płat sztandaru do drzewca przymocowany jest gwoździami honorowymi z białego metalu, po obu stronach drzewca.

Głowica sztandaru wykonana jest z białego metalu. Głowicę stanowi orzeł i podstawa. Korona, dziób oraz szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy głowicy, umieszczone są inicjały związku ZP RP.

Drzewce sztandaru jest dwuczęściowe, połączone ze sobą tuleją z białego metalu. Do górnego końca drzewca umocowana jest głowica a dolny koniec drzewca jest zakończony stożkowatym okuciem z białego metalu. Na drzewcu umieszczone są gwoździe pamiątkowe.

Szarfa w barwach narodowych, mocowana jest do drzewca poniżej dolnej krawędzi podstawy z orłem. Jej końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego.

Prezes Zarządu Krajowego ZPRP
gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa